Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік

 

  1. Загальні відомості

 

  1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство “Конвеєр”
  2. Організаційно-правова форма: Приватне підприємство
  3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05763754
  4. Місцезнаходження: 79069, Україна, Львівська обл., Шевченкiвський р-н, м. Львiв, вул. Шевченка, 317
  5. Міжміський код, телефон та факс: (032) 291 37 89, (032) 291 18 35
  6. Адреса електронної пошти: conveyer@mail.lviv.ua
  7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 08.07.2022, протокол рiшення №5
  8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа “Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України”, 21676262, Україна, DR/00001/APA
  9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа “Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України”, 21676262, Україна, DR/00002/ARM

 

Scroll to Top