Загальні збори акціонерів 5.05.2016р

Публічне акціонерне товариство «Конвеєр»,

 

повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів, що відбудуться 5 травня 2016 р. о 10.00. за адресою: 79069, м. Львiв, вул. Шевченка, 317

 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: на 24 год. 00 хв. 28 квітня 2016 р.,

 

Перелік питань, що виносяться на голосування:

 

  1. Обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
  2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.
  3. Звіт та затвердження звіту Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013,2014,2015 рік.
  4. Звіт та затвердження звіту Наглядової Ради про результати діяльності Товариства за 2013,2014,2015 рік.
  5. Звіт та затвердження звіту Ревізійної комісії про результати діяльності Товариства за 2013,2014,2015 рік.
  6. Затвердження результатів діяльності Товариства за 2015рік, визначення порядку розподілу прибутків (покриття збитків, затвердження строку та порядку виплати дивідендів).
  7. Відкликання та обрання членів Наглядової ради Товариства
  8. Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
  9. Про визначення характеру значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «Конвеєр» протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, розміру їх граничної вартості, попереднє схвалення цих значних правочинів, надання повноважень на укладання таких правочинів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Схвалення та надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.
  10. Прийняття рішення про зміну типу товариства.
 • Затверження нової редакції Статуту товариства
 • Про ліквідацію Дочірнього підприємства- фірми “ КОНВЕЄРСЕРВІС” Відкритого Акціонерного Товариства “КОНВЕЄР” .

Реєстрації акціонерів для участі в Загальних зборах буде проводитись в день проведення зборів з 9 год. 00 хв по 9.50 год. Для реєстрації при собі необхідно мати паспорт, представникам акціонерів – паспорт і довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства України.

 

Scroll to Top