Загальні збори акціонерів 25.04.2019р

Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство “КОНВЕЄР” (ЄДРПОУ 05763754 місцезнаходження 79069, м. Львiв, вул. Шевченка, 317) повідомляє,що загальні збори акціонерів відбудуться 25 квітня  2019 р. о  09.00 год., за адресою:

79069, м. Львiв, вул. Шевченка, 317,  актовий зал.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 24.00 год. 19 квітня 2019 року.

 

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії  Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів у запропонованому складі.

2. Обрання  Голови та Секретаря  Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Обрати Головою Загальних зборів акціонерів та секретарем Загальних зборів акціонерів запропонованих осіб.

3. Звіти та затвердження звітів Правління Товариства про результати діяльності Товариства за 2016 р., 2017 р., 2018 роки.

Проект рішення: Звіти Правління Товариства про результати діяльності Товариства за 2016 р., 2017 р., 2018 роки- затвердити, роботу виконавчого органу визнати задовільною.

4. Звіти та затвердження звітів Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2016 р., 2017 р., 2018 роки.

Проект рішення: Звіти Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2016 р., 2017 р., 2018 роки. затвердити.

5. Звіти та затвердження звітів та висновків Ревізіора Товариства про результати діяльності Товариства за 2016 р., 2017 р., 2018 роки.

Проект рішення: Затвердити звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства про результати діяльності Товариства за 2016 р., 2017 р., 2018 роки.

6. Затвердження річних звітів та балансів  Товариства за  2016 р., 2017 р., 2018 роки.

Проект рішення: Річні звіти та баланси Товариства за 2016 р., 2017 р., 2018 роки -затвердити.

7. Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) за результатами діяльності Товариства  за 2016 р., 2017 р., 2018 роки.

Проект рішення: Затвердити запропонований порядок розподілу прибутку та покриття збитків за 2016 р., 2017 р., 2018 роки.

8. Про переобрання Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Обрати членів Наглядової ради згідно результатів голосування.

9. Про обрання Ревізора Товариства

Проект рішення: Обрати Ревізора Товариства  згідно результатів голосування.

10. Про схвалення значних правочинів, які були вчиненні Товариством у 2016 р., 2017 р., 2018 роки.

Проект рішення: Схвалити  значні правочини, які були вчинені Товариством у 2016 р., 2017 р., 2018 роки.

11.Прийняття рішень про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, про надання повноважень на вчинення таких правочинів

Проект рішення: Схвалити запропоновані та зачитані правочини що можуть вчинятись товариством протягом року

12. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, надання повноважень на вчинення таких правочинів.

Проект рішення: Надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів протягом одного року, уповноважити Голову правління на підписання таких правочинів.

13. Про припинення ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА-ФІРМА “КОНВЕЄРСЕРВІС” ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНВЕЄР» (код  ЄДРПОУ 22366701, 79069, м.Львів, вул.Шевченка, 317) шляхом ліквідації, створення ліквідаційної комісії, призначення голови ліквідаційної комісії, призначення уповноваженої особи на вчинення дій по державній реєстрації змін відомостей  про дочірнє підприємство що містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань,  про уповноваження Наглядової Ради ПрАТ «Конвеєр» на затвердження проміжного та ліквідаційного балансів,  встановлення строку заявлення вимог кредиторів

Проект рішення: припинити ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО-ФІРМУ “КОНВЕЄРСЕРВІС” ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНВЕЄР» (код  ЄДРПОУ 22366701, 79069, м.Львів, вул.Шевченка, 317) шляхом ліквідації, створити ліквідаційну комісію у запропонованому складі, призначити голову ліквідаційної комісії згідно результатів голосування, призначити уповноважену особу на вчинення дій по державній реєстрації змін відомостей  про дочірнє підприємство що містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань запропоновану особу,  уповноважити Наглядову Раду ПрАТ «Конвеєр» на затвердження проміжного та ліквідаційного балансів,  встановити запропонований строк заявлення вимог кредиторів.

  1. Про зміну назви УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОГО СПІЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ТРАНССИСТЕМ-ЛЬВІВ” (код  ЄДРПОУ  19372750, 79069, м.Львів, вул.Шевченка, 317) на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ТРАНССИСТЕМ-ЛЬВІВ”  (код  ЄДРПОУ  19372750, 79069, м.Львів, вул.Шевченка, 317). Про затвердження Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ТРАНССИСТЕМ-ЛЬВІВ” (код  ЄДРПОУ  19372750, 79069, м.Львів, вул.Шевченка, 317) в новій редакції.

Проект рішення: Змінити назву УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОГО СПІЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ТРАНССИСТЕМ-ЛЬВІВ” (код  ЄДРПОУ  19372750, 79069, м.Львів, вул.Шевченка, 317) на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ТРАНССИСТЕМ-ЛЬВІВ”  (код  ЄДРПОУ  19372750, 79069, м.Львів, вул.Шевченка, 317). Затвердити Статут ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ТРАНССИСТЕМ-ЛЬВІВ” (код  ЄДРПОУ  19372750, 79069, м.Львів, вул.Шевченка, 317) в новій редакції

 

 

Реєстрація акціонерів буде проводитись з 8.00 год. до 8.45 год. за місцем проведення Загальних зборів. 

Для реєстрації акціонерів при собі необхідно мати паспорт, представникам акціонерів – паспорт і доручення, оформлене згідно чинного законодавства. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю, визначається чинним законодавством. Акціонери користуються правами, наданими їм відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України “Про акціонерні товариства” після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, та протягом строку, визначеного цим Законом. Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, передбачена чинним законодавством розміщена на власному веб-сайті Товариства за адресою:  https://www.conveyer.com.ua/richna-informaciya/,  а також за місцезнаходженням Товариства в робочі дні з 9-00 до 14-00 (приймальна Товариства). Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Лисий Василь Боданович

Телефон для довідок: (032) 255 89 34.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)

Найменування показника

Період

2016

2017

2018

Усього активів

25 364

31 375

34 969

Основні засоби

8 697

12 219

10 946

Довгострокові фінансові інвестиції

Запаси

5 693

6 556

6 976

Сумарна дебіторська заборгованість

1 692

5 672

9 876

Грошові кошти та їх еквіваленти

1 008

1 154

1 696

Нерозподілений прибуток

– 7 610

– 3 229

3 769

Власний капітал

17 643

20 925

23 659

Статутний капітал

7 923

7 923

7 923

Довгострокові зобов’язання

686

1 106

1 315

Поточні зобов’язання

7 035

9 344

9 995

Чистий прибуток

86

3 940

2 734

Середньорічна кількість акцій (шт.)

792 295

792 295

792 295

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

202

163

163

 

      Наглядова рада Товариства

Scroll to Top