Загальні збори акціонерів 09.06.2021р

Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство “КОНВЕЄР” (код ЄДРПОУ 05763754, місцезнаходження: 79069, м.Львiв, вул.Шевченка, 317) повідомляє, що Загальні збори акціонерів відбудуться  09 червня 2021 року о 09.00 год.,

за адресою: 79069, м. Львiв, вул. Шевченка, 317,  актовий зал.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах станом на 24.00 год. 03 червня 2021 року. 

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

 1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів у запропонованому складі.

 1. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Обрати Головою Загальних зборів акціонерів та секретарем Загальних зборів акціонерів запропонованих осіб.

 1. Звіти та затвердження звітів Правління Товариства про результати діяльності Товариства за 2019, 2020 роки.

Проект рішення: Звіти Правління Товариства про результати діяльності Товариства за 2019, 2020 роки – затвердити, роботу виконавчого органу визнати задовільною.

 1. Звіти та затвердження звітів Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2019, 2020 роки.

Проект рішення: Звіти Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2019, 2020 роки. затвердити.

 1. Звіти та затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства про результати діяльності Товариства за 2019, 2020 роки.

Проект рішення: Затвердити звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства про результати діяльності Товариства за 2019, 2020 роки.

 1. Затвердження річних звітів та балансів Товариства за 2019, 2020 роки.

Проект рішення: Річні звіти та баланси Товариства за 2019, 2020 роки затвердити.

 1. Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) за результатами діяльності Товариства за 2019, 2020 роки.

Проект рішення: Затвердити запропонований порядок розподілу прибутку та покриття збитків за 2019, 2020 роки.

 1. Про переобрання Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Обрати членів Наглядової ради згідно результатів голосування.

 1. Про обрання Ревізійної комісії Товариства

Проект рішення: Обрати Ревізійну комісію Товариства  згідно результатів голосування.

 1. Про схвалення значних правочинів, які були вчиненні Товариством у 2019, 2020 роки.

Проект рішення: Схвалити  значні правочини, які були вчинені Товариством у 2019, 2020 роки.

11.Прийняття рішень про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, про надання повноважень на вчинення таких правочинів

Проект рішення: Схвалити запропоновані та зачитані правочини, що можуть вчинятись Товариством протягом року

 1. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, надання повноважень на вчинення таких правочинів.

Проект рішення: Надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів протягом одного року, уповноважити Голову Правління на підписання таких правочинів.

Реєстрація акціонерів буде проводитись 09 червня 2021 року з 8.00 год. до 8.45 год. за місцем проведення Загальних зборів. 

Для реєстрації акціонерів при собі необхідно мати паспорт, представникам акціонерів – паспорт і доручення, оформлене згідно чинного законодавства. Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю, визначається чинним законодавством. Акціонери користуються правами, наданими їм відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України “Про акціонерні товариства” після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, та протягом строку, визначеного цим Законом. Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, передбачена чинним законодавством розміщена на власному веб-сайті Товариства за адресою:  https://www.conveyer.com.ua/richna-informaciya/,  а також за місцезнаходженням Товариства в робочі дні з 9-00 до 14-00 (приймальна Товариства). Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Колтун Мирослав Володимирович.

Телефон для довідок: (032) 255 89 34. 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн)

Найменування показникаПеріод
201820192020
Усього активів34 96030 87131 874
Основні засоби16 34716 91717 535
Довгострокові фінансові інвестиції4246
Запаси6 9764 3755 055
Сумарна дебіторська заборгованість9 8768 6884 744
Грошові кошти та їх еквіваленти1 6968044 464
Нерозподілений прибуток3 7584 1955 567
Власний капітал23 64823 69323 311
Статутний капітал7 9237 9237 923
Довгострокові зобов’язання13151 223689
Поточні зобов’язання9 9975 9557 874
Чистий прибуток 2 73445-382
Середньорічна кількість акцій (шт.)792 295792 295792 295
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)163159149

      Наглядова рада Товариства

Scroll to Top