Робочі години:Пн. - Пт. 8.00 - 16.30 Телефонуйте: +38(032) 291-37-89

Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік

Sobranye-aktsyonerov-1280x853.jpg
13.07.2022

Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік

 

 1. Загальні відомості

 

 1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство “Конвеєр”
 2. Організаційно-правова форма: Приватне підприємство
 3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05763754
 4. Місцезнаходження: 79069, Україна, Львівська обл., Шевченкiвський р-н, м. Львiв, вул. Шевченка, 317
 5. Міжміський код, телефон та факс: (032) 291 37 89, (032) 291 18 35
 6. Адреса електронної пошти: conveyer@mail.lviv.ua
 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 08.07.2022, протокол рiшення №5
 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа “Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України”, 21676262, Україна, DR/00001/APA
 9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа “Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України”, 21676262, Україна, DR/00002/ARM
Цифровий підпис
Читати далі
Sobranye-aktsyonerov-1280x853.jpg
10.06.2021

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

Цифровий підпис

Читати далі

Sobranye-aktsyonerov-1280x853.jpg
10.06.2021

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 

Цифровий підпис

Читати далі

Sobranye-aktsyonerov-1280x853.jpg
10.06.2021

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Цифровий підпис

Читати далі

Sobranye-aktsyonerov-1280x853.jpg
09.06.2021

ПРОТОКОЛ № 24

чергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного Товариства «Конвеєр»

 

м. Львів                                                                              09 червня 2021 року

Цифровий підпис

Читати далі

 

Sobranye-aktsyonerov-1280x853.jpg
09.06.2021

П Р О Т О К О Л И

 Лічильної комісії про підсумки голосування

порядку денного на чергових Загальних зборах акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Конвеєр»

 

м. Львів                                                                                      «09» червня 2021 року

 

Дата проведення чергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Конвеєр»: 09 червня 2021 р.

 

Цифровий підпис

Читати далі

Sobranye-aktsyonerov-1280x853.jpg
04.06.2021

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій на дату

складання переліку власників іменних цінних паперів ПрАТ «КОНВЕЄР», що мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеному станом на 24 годину «03» червня 2021 року, отриманого від ПАТ «НДУ» за вих. №42136 від 04.06.2021.

 

 

 

Загальна кількість акцій – 792 295 (сімсот дев`яносто дві тисячі двісті дев`яносто п`ять) штук простих іменних акцій.

 

Кількість голосуючих акцій –  378 940 (триста сімдесят вісім тисяч дев`ятсот сорок) штук простих іменних акцій.

Цифровий підпис
Читати далі
Sobranye-aktsyonerov-1280x853.jpg
13.05.2021

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій на дату складання переліку власників іменних цінних паперів ПрАТ «КОНВЕЄР», яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеному станом на «05» травня 2021 року, отриманого від ПАТ «НДУ» за вих. №40602 від 11.05.2021.

Загальна кількість акцій – 792 295 (сімсот дев`яносто дві тисячі двісті дев`яносто п`ять) штук простих іменних акцій.

Кількість голосуючих акцій –  378 940 (триста сімдесят вісім тисяч дев`ятсот сорок) штук простих іменних акцій.

 

Цифровий підпис

  Читати далі

Sobranye-aktsyonerov-1280x853.jpg
06.05.2021

Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство “КОНВЕЄР” (код ЄДРПОУ 05763754, місцезнаходження: 79069, м.Львiв, вул.Шевченка, 317) повідомляє, що Загальні збори акціонерів відбудуться  09 червня 2021 року о 09.00 год.,

за адресою: 79069, м. Львiв, вул. Шевченка, 317,  актовий зал.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах станом на 24.00 год. 03 червня 2021 року.

 

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

 1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів у запропонованому складі.

 1. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Обрати Головою Загальних зборів акціонерів та секретарем Загальних зборів акціонерів запропонованих осіб.

 1. Звіти та затвердження звітів Правління Товариства про результати діяльності Товариства за 2019, 2020 роки.

Проект рішення: Звіти Правління Товариства про результати діяльності Товариства за 2019, 2020 роки – затвердити, роботу виконавчого органу визнати задовільною.

 1. Звіти та затвердження звітів Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2019, 2020 роки.

Проект рішення: Звіти Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2019, 2020 роки. затвердити.

 1. Звіти та затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства про результати діяльності Товариства за 2019, 2020 роки.

Проект рішення: Затвердити звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства про результати діяльності Товариства за 2019, 2020 роки.

 1. Затвердження річних звітів та балансів Товариства за 2019, 2020 роки.

Проект рішення: Річні звіти та баланси Товариства за 2019, 2020 роки затвердити.

 1. Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) за результатами діяльності Товариства за 2019, 2020 роки.

Проект рішення: Затвердити запропонований порядок розподілу прибутку та покриття збитків за 2019, 2020 роки.

 1. Про переобрання Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Обрати членів Наглядової ради згідно результатів голосування.

 1. Про обрання Ревізійної комісії Товариства

Проект рішення: Обрати Ревізійну комісію Товариства  згідно результатів голосування.

 1. Про схвалення значних правочинів, які були вчиненні Товариством у 2019, 2020 роки.

Проект рішення: Схвалити  значні правочини, які були вчинені Товариством у 2019, 2020 роки.

11.Прийняття рішень про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, про надання повноважень на вчинення таких правочинів

Проект рішення: Схвалити запропоновані та зачитані правочини, що можуть вчинятись Товариством протягом року

 1. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, надання повноважень на вчинення таких правочинів.

Проект рішення: Надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів протягом одного року, уповноважити Голову Правління на підписання таких правочинів.

Реєстрація акціонерів буде проводитись 09 червня 2021 року з 8.00 год. до 8.45 год. за місцем проведення Загальних зборів. 

Для реєстрації акціонерів при собі необхідно мати паспорт, представникам акціонерів – паспорт і доручення, оформлене згідно чинного законодавства. Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю, визначається чинним законодавством. Акціонери користуються правами, наданими їм відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України “Про акціонерні товариства” після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, та протягом строку, визначеного цим Законом. Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, передбачена чинним законодавством розміщена на власному веб-сайті Товариства за адресою:  https://www.conveyer.com.ua/richna-informaciya/,  а також за місцезнаходженням Товариства в робочі дні з 9-00 до 14-00 (приймальна Товариства). Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Колтун Мирослав Володимирович.

Телефон для довідок: (032) 255 89 34. 

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн)

Найменування показникаПеріод
201820192020
Усього активів34 96030 87131 874
Основні засоби16 34716 91717 535
Довгострокові фінансові інвестиції4246
Запаси6 9764 3755 055
Сумарна дебіторська заборгованість9 8768 6884 744
Грошові кошти та їх еквіваленти1 6968044 464
Нерозподілений прибуток3 7584 1955 567
Власний капітал23 64823 69323 311
Статутний капітал7 9237 9237 923
Довгострокові зобов’язання13151 223689
Поточні зобов’язання9 9975 9557 874
Чистий прибуток 2 73445-382
Середньорічна кількість акцій (шт.)792 295792 295792 295
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)163159149

      Наглядова рада Товариства

 

Цифровий підпис

Читати далі

Приймальна

79069, Україна, вул. Шевченка, 317

+38(032) 291-37-89

+38(032) 291-18-35